Trip report EUBS 2023 Porto, Portugal 

Anders Lundgaard Jensen og Bjørn Arenkiel 

13/9: 

Workshop om sikkerheden i monokamre (sponsoreret af Perry Baromedical). 

Gennemgang af sikkerhedskrav, certificeringskrav mv i EU og USA. Antallet af kamre er steget kraftigt i de seneste 30 år, med primært monokamre i USA og multikamre i EU. Der følger en gennemgang af ulykker gennem tiden samt sikkerhedsforanstaltninger, der bør forhindre denne type ulykker fremadrettet. Der er indlæg om brandsikkerhed og gennemgang af genstande der ikke må medbringes i trykkamre. Ud over de velkendte genstande som elektroniske devices mv pointeres det, at der i monokamre end ikke må medbringes bøger eller bæres parfume eller neglelak. En sikkerhedsforanstaltning ved nye monokamre er, at de kan tømmes for gas på under 2 minutter, hvorimod multikamre typisk kræver 3-6 minutter. Dette er for at sikre hurtig mulighed for at kunne hjælpe patienten i nødsituationer, da der ikke er tender eller andet personel, der kan yde hjælp til en patient i et monokammer mens det er tryksat. 

14/9: 

HBOT, før, nu og i fremtiden – Jacek Kot 

Konferencen indledes med en historisk gennemgang af HBOT. Af interessante nedslag kan følgende fremhæves: 

– For sensoneuralt høretab gik der 20 år fra der var solid evidens for behandling, før at HBOT af sensoneuralt høretab blev introduceret og implementeret i sygehusenes behandlingsinstrukser. Mange steder er det fortsat ikke dækket af sygeforsikringer. Det understreger, at området fortsat har beskeden gennemslagskraft når forskningsresultater skal omsættes til kliniske guidelines. 

– Under Covid19 var der, efter en serie kasuistikker der viste effekt af HBOT mod Covid19, et stort politisk pres for at implementere HBOT mod Covid19. Det blev fra politisk og folkelig side indvendt, at det var inhumant at afvente yderligere undersøgelser og stærkere evidens, før HBOT kunne implementeres til behandling af Covid19. Presset blev modstået og senere studier afkræftede, at der skulle være gavnlig effekt af HBOT mod Covid19. Dette understreger vigtigheden af, at insistere på evidens og afvise meget af den off label behandling der pågår. 

– Der gennemgås uheld med eksplosioner i kamre i Milano, Italien 1997, Bogota, Colombia 2021 og Lehi, USA 2023. 

HBOT og Post Covid Fatigue – Andreas Koch 

Tysk undersøgelse af HBOT mod post covid fatigue. Studiet viser signifikant forbedring af HBOT. Studiet har dog en del svagheder. Der var kun 5 forsøgsdeltagere. Sygdomsmonitorering tog alene udgangspunkt i en score baseret på deltagernes symptomer. Der var ingen objektive mål for sygdomsaktiviteten. Der var endvidere ingen kontrolgruppe og således ingen mulighed for at udlede, om den observere effekt var kausalt relateret til HBOT eller almindelig spontan remission over tid. 

Udfordringer vedr. inklusion af patienter i HBOT forsøg – Joost Meijering 

Gennemgang af generelle problemer ved rekruttering af forsøgspersoner til HBOT studier. Der er forskellige lovgivninger og certificeringskrav i forskellige lande. Dette besværliggør transnationale studier. Derfor bliver studierne oftest nationale og dermed med et begrænset antal forsøgsdeltagere. Da HBOT ofte kræver gentagne, tidskrævende behandlinger, er det vanskeligt at rekruttere forsøgspersoner. 

HBOT sikkerhed for patienter med hjertesvigt – Simone Schiavo 

Det er velbeskrevet, at patienter med inkompenseret hjertesygdom kan udvikle lungeødem under HBOT. Dette kan forårsage hypoxi, som så forværres når iltpartialtrykket sænkes på vej mod overfladen. I dette retrospektive studie undersøges sikkerheden for HBOT af hjertesvigtpatienter. Konklusionen er, at disse bør være i optimal antikongestiv og diuretisk behandling, og der bør foretages EKKO cardiografi før og efter HBOT. Under disse forhold er HBOT sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

HBOT vs NBOT behandling af CO forgiftning – Marie-Anne Magnan 

Retrospektivt studie, der sammenligner HBOT behandling med NBOT (normobaric oxygen treatment) af CO forgiftning. Fokus er på neurologiske senfølger. Studiet viser bedre effekt af HBOT, hvilket er i modsætning til et Japansk studie, der viser lige effekt af behandlingerne. Dette studie har dog en selektionsbias, hvor HBOT gruppen er mere syge ved baseline sammenlignet med NBOT gruppen. Studiet er usikkert og præget af mange confoundere. 

Tinnitusudvikling hos NSSD patienter i HBOT – Sofia Teles 

Patienter med neurologisk sudden deafness (NSSD) oplever i tillæg til pludseligt høretab også tinnitus og vertigo. Ofte er tinnitus mere invaliderende end høretabet. Her undersøges effekten af steroid + HBOT mod NSSD sammenlignet med steroid alene. Der observeres god effekt på høretab og livskvalitet i HBOT gruppen, men ingen forskel for tinnitus og vertigo. 

HBOT af bisfosfonatudløst osteonekrose af kæbe – Ana Rita Aguiar 

Retrospektivt studie der følger 32 patienter i 18 år med bisfosfonatudløst osteonekrose af mandiblen. Der undersøges en gruppe, der alene behandles med kirurgi samt en gruppe der behandles med kirurgi og HBOT. I gruppen, der modtager HBOT i tillæg til kirurgi ses bedre resultater på både primær og sekundær outcome, herunder bedre sårheling efter kæbekirurgi. 

Hæmoragisk cystit efter stamcelletransplantation – Inês Portugal Rodrigues 

Der undersøges effekt af HBOT mod Late onset hæmoragisk cystit efter stamcelletransplantation. Resultaterne viser positiv effekt af HBOT, der både afkorter cystitis infektionen samt perioden med hæmaturi. 

Økonomisk evaluering af HBOT af CO forgiftning – Pasquale Longobardi 

Gennemgang af cost/benefitbetragtninger ved HBOT af CO forgiftning. I denne tages der højde for totale behandlingsomkostninger, udgifter forbundet med ikke at behandle, forventet restlevetid, livskvalitet mm. Slutresultatet er, at der er en god cost/benefit balance forbundet med behandlingen. Trods dette, tilbyder NHS i England ikke HBOT til denne indikation. 

HBOT og ilt i behandling i nekrotiserende fascitis – Ole Hyldegaard 

Gennemgang af behandlingen af nekrotiserende bløddelsinfektioner med HBOT i tillæg til kirurgi. Der er gode resultater fra Europa og mindre gode fra USA. Herefter følger en gennemgang af de biomarkører der bliver hhv. op og nedreguleret ved både hypoxi og hyperoxibehandling. Præsentation af kommende multicenter RCT på HBO til NSTI. 

HBOT regulering af inflammationsmarører – Julie Vinkel 

Studie der inkluderer blodprøveanalyser før og efter HBOT af RNA sekvenser for 400 proteinkodene gener. Disse viser, at HBOT initielt udløser et cytokinrespons, senere følger proliferation af T-celler og herefter opregulering af antistoffer. Samtidig nedreguleres apoptose. Studiet er det første af denne art og viser hvilke inflammationsmarkører, man bør fokusere på ved fremtidige studier. 

HBOT af ofre for jordskælv i Tyrkiet – Bengusu Mirasoglu 

Efter jordskælvet i det sydlige Tyrkiet og nordlige Syrien blev 41 patienter selekteret til HBOT på hospitalet i Istanbul, Tyrkiet. Disse præsenterede en række forskellige kliniske tilstande, herunder følger efter compartmentsyndrom, knogleknusningslæsioner, sårhelingsproblemer, opheling efter amputationer og frostskader. De havde generelt gode outcomes efter HBOT. 

Osteomyelitis og HBOT – Catarina Nogueria Pinto 

54 patienter blev fulgt i perioden fra 2006 til 2022 med osteomyelitis. I tillæg til antibiotika og kirurgisk debridement modtog de adjuverende HBOT. Resultaterne var generelt gode. 40% var sygdomsfri efter 1 år. Det vurderes, at flere ville kunne profitere af HBOT, hvis de blev henvist tidligere i behandlingsforløbet til HBOT. Der mangler Case/kontrol studier på området. 

Historisk gennemgang af masteruddannelse i dykkermedicin – Jordi Desola 

Præsentationen fokuserede på masteruddannelse i dykkermedicin og hyperbar medicin på universitet i Barcelona gennem de seneste 40 år. Uddannelsen tager 2 år og foregår ved siden af vanlig tjeneste. Den afsluttes med en skriftlig opgave. Den præsenterede uddannelse foregår på spansk og er derfor næppe relevant for SDT/FSK. Der findes en tilsvarende uddannelse i Sydafrika på Engelsk. 

GABA og følsomhed for iltkramper ved eksponering for HBOT – Heath Gasier 

GABA nedsætter krampetærsklen for iltkramper. Dette blev undersøgt ved dette museforsøg, hvor 2 grupper af mus blev repetitivt eksponeret for HBOT. Her fandt man øget følsomhed for kramper i gruppen af mus med højt GABAniveau. Studiet afkræfter at pigemus skulle have nedsat krampetærskel, hvilket ellers kunne forventes idet GABA hører til blandt østrogens nedbrydningsprodukter. 

Sammenligning af 2 forskellige kapnografimålingsmetoder – Xavier Vrijdag 

Komparativt studie af 2 forskellige kapnografimetoder i HBOT setting. Den ene (mainstream) benytter kapnograf i kammeret. Den anden (sidestream) kræver en slange ud af kammeret, hvor CO2 måles. Målingerne sammenholdes med A-gas. Ingen af metoderne afviger signifikant i resultater fra A-gas målingen. 

HBOT og behandling af central retinal arterie okklusion – Filipa Maldonado 

Retrospektivt studie fra 2009-2023 af 114 patienter behandlet med HBOT mod central retinal arterie okklusion. Generelt er der gode resultater af behandlingen. Dog er alder, ernæringsstatus og antallet af HBOT behandlinger afgørende for resultatet. 

Strålingsskader på urethra og HBOT – Hugo Nunes 

Retrospektivt studie af strålingsinducerede skader på urethra efter adjuverende stråleterapi i forbindelse med cancerbehandling. Skaderne blev stratificeret efter hhv urethrit, 

urethrastriktur og urethrafistel. 9 mænd blev fulgt fra 2015 til 2022. Alle havde symptombedring efter HBOT. Der var ingen kontrolgruppe. Svarende til nu standardiseret behandling i DK med svær refraktær stråleinduceret cystit/urethra-seqv. 

Hæmaturi efter stråleskader på blæren og HBOT – Wilma Monincx 

Case/Kontrol studie af stråleskader på pelvis efter adjuverende strålebehandling i forbindelse med cancerbehandling. Hæmaturi og cystitis patienter blev vurderet i et 5 års follow up studie. Der var signifikant bedre resultater for interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. 

HBOT og insulinfølsomhed hos type 2 diabetikere – Sven Dreyer 

Case kontrolstudie af 12 type 2 diabetikere der fik 1 HBOT-session. Kontrolgruppen ligeledes udsat for HBOT, men kun til 1,3 ATA. Der blev i interventionsgruppen observeret betydeligt bedre insulinfølsomhed efter HBOT i muskelvæv og forbedret metabolisme i mitochondrier. Dette blev vurderet ved biopsier og MR scanning. Resultaterne blev observeret umiddelbart efter HBOT og der er ikke lavet opfølgning, så der er ingen viden om hvor længe resultaterne persisterer. 

Metaanalyse af HBOT og insulinresistens – Mafalda Sampaio-Alves 

Metaanalyse af studier på HBOT og insulinresistens. Resultaterne er som i studiet ovenfor. Generelt ses bedring i insulinfølsomhed og fasteglucose. Ingen studier inkluderer mere end 1 HBOT session og ingen studier følger op på patienterne. Der er således ingen viden om hvor længe resultaterne persisterer og dermed hvor hyppigt disse patienter skulle modtage HBOT for at fastholde resultaterne. Der er heller ikke klarhed over de molekylære mekanismer. 

Restituering for elitesvømmere og HBOT – Frano Marinelli 

Case/kontrol forsøg med 16 elitesvømmere. Studiet undersøgte, om HBOT forkortede restitueringsperioden efter excessiv træning. Disse blev monitoreret i deres træning og fik foretaget blodprøver hver 2. dag. I HBOTgruppen fandt man et højere ferritinniveau end i kontrolgruppen. Ved alle andre parametre, herunder søvnkvalitet, var der ingen signifikant forskel. Konklusionen var, at HBOT ikke forbedrer restitution efter hård træning for eliteatleter. 

15/9 – Primært dykkeroplæg 

Challenges in the Arctic Diving – Anne Raisanen-Sokolowski 

Anne er tilknyttet Finlands militære dykkertjenester, og beretter om udfordringer ved kolde og dybde dyk, herunder hvordan vanlige deko-tabeller giver øget risiko for DCS, med mindre særlige forhold sættes iværk. God erfaring med at deko foretages i små åbne klokker på den givne dybde, hvor dykkerne bla kan indtage varme drikke, og herved øge kernetemperaturen, og derved afgasning. Operationelt vanskeligt i åbent hav, men enkelt at sætte i værk i Finland, hvor en stor del af dykkene er i nedlagte og vandfyldt miner og søer. Desuden info om eget studie, hvor argon som dragtgas, ift. Luft, giver signifikant mindre hud-temperaturfald ved kolde dyk. Meget spændende – jeg (Bjørn) har skrevet til hende, og bedt om yderligere materiale. 

Review of SAT-decomp. Procedures used in commercial diving- Jean Pierre Imbert 

Ingen international uvildig validering af procedure. Stor forskel i dekompression, herunder continuous ascent eller 1 til flere stop undervejs (ej deko om natten) – således længere tid til overfladen, men formentligt mere sikkert og mere behageligt for dykkerne. Dog er der nu mere fokus på dette, og SAT-dykkerindustrien arbejder langsomt hen mod en harmonisering. 

Medical Assistance to SAT-diving project at 1457 meter above sea level – Pasquale Longobardi 

Interessant beretning om SAT-dykning i forbindelse med renovering af dæmning højtbeliggende i alperne. Dette er muligt, men kræver nøje beregning af tabeller og tryk til aktuelle højde. Selve operationen foregik ukompliceret, det omfattende forberedelser. 

Hypercapni i normobare og hyperbare enviroments – Hanna van Waart 

Randomiseret crossover studie, 12 dykkere ånder hhv. normobar heliox, atmos. Luft, 6 ata, heliox 6 ata, med stigende CO2 koncentration. Result: hyperbar luft giver giver senest symptomer på hypercapni, formentligt gr. Nitrogen narkose. Således til almindelig info i dykkerverden, senere symptomer på hyperkapni ved dybe dyk. 

Effect of single CCR deco dive in arctic cold waters to cardiac function – Laura Tuominen 

39 raske dykkere, trimix-CCR, 45 mfw/ 64 min. Ekko før og efter. Både syst og diastolisk påvirkning efter dyk, dog ikke klinisk betydende. Men i lyset at at CCR-fælleskabet bliver ældre skal der være opmærksomhed på dette, og kan medfører arytmi/ødem med ældre CCR dykkere med konkurrende lidelser. OBS på at CCR dykkere med nyopstået (beskeden) hjertesygdom bør dykke konservativt. 

Review of 10 years of CCR-fatalities – Frauke Tillmans (DAN USA) 

241 deaths world wide mellem 2013-2022 (undereporteret). 42-46 år, certifikat I 6 år, mediant. 12% cardiac issues, 8,7% hypoxia,, hyperoxia 4,9%. 50% af dødsfaldende uden kendt årsag. 

Dødelighed ca 10x større end SCUBA recreationel diving. 

Transthoracal bubble testing in injured divers – Eduardo Garcia 

Point of care ultra sound. 20 min varighed. 

Efter behandling for DCS blev 182 dykkere undersøgt for R-L shunt, 2020-22. 19 havde large shunt/PFO, 14 moderat og 54 havde minor shunting. Bubble grade corrsponded to severiti of initial symptoms. Således kan påvisning af boble have sin plads som beslutningsstøtte – helt klart noget der kan overvejes. 

Capillary leak syndrome triggered by an explosive decompression. Semer Wang. 

37 årig sportsdykker emergency ascent fra 45 msw efter dyk til 64 msw.Herefter marmorata, massive gasbubbles i abdomen. Fik CX-30 med god effekt. 10 timer efter svært septisk, hyperkaliæmi og hæmodyn. Svært ustabil. ITA behandlet og yderligere HBO m god effekt. Indledende CT-abd viste multible gasbobler i levervæv. 

USAP -antartic diving deco illness, cases and treatment – Kristi Ray 

Robust program gennem 30 år med dykning i arktis. 13 tilfælde af DCS siden 90-erne. 11 type 1, 1 type 2 og 1 AGE. 5 navy/8 scientific. Median 1,5 behandling, type 2 fik 7xHBO. 2-mands deco-kammer på dækket at dykkerskib. Kun luftdyk, alternativt overføres New Zealand. 

What is the best treatment for severe spinal DCS. Benjamin Simonnet 

Retrospektivt, single center, 2010-2020. 102 dykkere, heraf 20 kvinder, median alder 52 år. 

Comex 30 vs USN 6. Comex 41% med seqv, USN6 med 15 %, bekræfter johnston studiet. Vi fortsætter med USN6. 

Review of 149 DAN emergency calls, minor divers. Mathias Nochetto. 

2014-2016. Sjældende begivenhed, stor underreportering. 

9% DCS, stor del tør for luft/emergency ascent. 47% ENT-calls, stor del dykket trods mgl. Trykudligning. Pres fra forældre?? 

Advanced microscopic assessment of spinal cord and lymphatic tissue in swine with severe DCS. Rachel Lance 

Virkelig spændende. Grise dykker 61 m/60 min, He-Oxygen, herefter opstigning uden deko. Grise med svær spinal DCS til MRI og invitro-mikroskopi, her fandtes ganske få læsioner/bobler i hjerne og spinalt – kun enkelt gris havde multible læsioner. Dvs. svær DCS fortsat meget sandsynligt trods MRI uden læsioner. DCS er bare en klinisk diagnose. 

16/9 – fridykkerdag. 

FertyOx – HBO in poor ovarian responders – Miguel Raimundo 

Blastocyster fra poor responders for fertilitetsbehandling får HBO 2,5 ata. Sample 30 cases/30 controls. Ikke bedret syndsynlighed for graviditet ved HBO til blasticyster. 

Can lap-based static apnea test predict the diving respons during deep diving. Erika Shagatay 

Lap-test, liggende på maven, incremental test, dvs 1 min apnø, 2 min breathing, 2 min apnø, 2 min breathing, 3 min apnø. Medføre fald i HR og aktivering af dive response – herefter korrelation mellem lap-test og dyb freediving. OK træningsmetode – sikker – kan foregå væk fra pool. Step increasing apnø test giver øget performance. 

Application of a dry static apnea test to predict o2 saturation nadir and stat. apnea performance. Frank Pernett. 

23 fridykkere. Incremental test, som ovenstående. Korrelation mellem SAT fald under incremental test og duration af stat. Apnø under konkurrence, således er sat fald under incremental test god predictor for preformance under apnø konkurrencer. 

End tidal CO2 levels prior to serial apneas after the instruction” do not hyperventilate”. Eric Moulder 

56 fridykkere, face immersion/ incremental test. Breathing predive reducere co2 ca 0,5 kPa, trods instruks om ikke at hyperventilere. Således ses CO2 fald trods RR på 4, store tidaler. Herved ubevidst kortere tidsrum fra symp. På hyperkapni til svær hypoxi. Evt mål Et CO2 på fridykkere inden apnø for at sikker ingen hypoventilation. 

Adopting equipment and techniques from sport diving to firemen surface rescuers shortens rescue time. Erika Schagatay 

13 brandfolk/rednignsdykkere gennemfører handlebane med standard udstyr, trødragt og finner, herefter fridykkerudstyr og fridykkerudstyr med makker – svømning, herefter neddykning, hent dukke og bjergning. Signifikant kortere tid ved fridykkerudstyr. Tager dog ikke højde for at brandfolk ifører sig grej i bilen, samt reduceret sikkerhed ved fridykkerudstyr, samt hvad ved koldt vand. Ikke relevant studie for nordiske forhold. 

What can a pulmonologist learn from freedivers. Igor Barkovic. 

Sjovt indlæg ved lungemediciner, der orienterer om at flere forhold ved fridykning kan omsættes til brug ved lungemedicinske patienter, herunder glossopharyngeal insufflation, 

stretching techniques, relaxation og tolerance til hyperkapni og hypoxi. Mere udvikling på dette område, og i høj grad noget hvor fridykkeren og lungelæge kan lære ad hinanden.