LOVE FOR DANSK FLYVE- OG DYKKEMEDICINSK SELSKAB.

Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab (DFDMS)

Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab.

Formålet er at arbejde på forståelsen af, forståelsen for, og løsningen af flyve- og dykkemedicinske samt beslægtede problemstillinger.

Alle med interesse for formålet kan optages som medlemmer.

Firmaer kan – mod særligt fastsat kontingent – optages som medlemmer

Medlemmer der er over 70 år betaler ikke contingent

Kontingentrestance over 6 mdr. kan af bestyrelsen anses som udmeldelse.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og yderligere to medlemmer.

Bestyrelsen stiller til valg in solidum. Skulle der være flere forslag til bestyrelse, kan enkeltpersoner stille op i flere forslag til bestyrelsessammensætning.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal afholde mindst 2 medlemsmøder årligt, men vælger selv sine øvrige arbejdsmetoder, som kan være kursusvirksomhed, studiekredse, ad hoc udvalg etc.

Ingen kan sidde i bestyrelsen mere end 5 år i træk.

Ordinær generalforsamling skal afholdes i tilslutning til hvert års første møde – som skal afholdes inden udgangen af marts.

Meddelelse om ordinær generalforsamling og dagsorden for denne skal være medlemmerne i hænde mindst 14 dage før mødet.

Der kan ikke stemmes om forslag, der ikke er på dagsordenen.

Fuldmagt kan ikke anvendes ved afstemning.

Brevstemmer kan anvendes ved afstemning om fremsendte forslag, såfremt brevstemmerne:

  1. fremsendes i anbefalet skrivelse
  2. er formuleret som “ja” eller “nej”, henholdsvis som “for” eller “imod”.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal (fremmødte + brevstemmer) om alle lovligt varslede forslag.

 DAGSORDEN for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Selskabets reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag fra medlemmerne
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent
  7. Valg af revisor + revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indkalde til med mindst 14 dages varsel, hvis den ønsker det. Indkaldelsen skal indeholde motiveret dagsorden.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med motiveret dagsorden, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom.

Afstemningsreglerne er ens for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Selskabets uddannelsesaktiviteter ledes af  2 uddannelsesudvalg.. Et dykkemedicinsk uddannelsesudvalg og et flyvemedicinsk uddannelsesudvalg.

Hvert udvalg består af 3 medlemmer: 2 valgte medlemmer og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmet udpeges af selskabets bestyrelse. De valgte medlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode af  2 år ad gangen. Disse medlemmer kan sidde i flere efterfølgende perioder.

Udvalgene refererer direkte til bestyrelsen gennem bestyrelsesmedlemmet.

Bestyrelsen skal endelig godkende alle aktiviteter fra udvalgene, såvel fagligt som økonomisk.

Udvalgenes økonomiske rammer skal godkendes hvert år på generalforsamling, gennem godkendelse af udvalgenes fremlagte budgetter for det kommende år.

Med rettelser vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2000