REFERATER

Referat

Generalforsamling for Dansk Flyve- og Dykkermedicinsk Selskab d. 20. april 2021

 

På grund af af COVID-situationen, var vi igen nødt til at holde generalforsamlingen virtuelt. Heldigvis med ganske godt fremmøde, hvor vi på et tidspunkt var op mod 20 tilhører. Bestyrelsen havde dog mulighed for at deltage samlet fra et mødelokale på Rigshospitalet.

Vi startede med 2 fordrag:

Marianne Frederiksen, Associate Professor, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, SDU, havde et spændende oplæg om ”Sundhedsdroner”.  Her blev droneudviklingen skitseret, lidt om lovgivning på området, hvorefter hun fortalte det igangværende projekt udgående fra SDU og OUH, hvor droner anvendes på forsøgsbasis til at flyve blodprøver fra Ærø Sygehus til Svendborg Sygehus, samt den drone-afprøvning og –udvikling der foregår udfra Fynsk Dronetestcenter i Hans Christian Andersen Airport. Afslutningsvist hørte vi om de videre perspektiver, herunder persondroner og mulighederne på den korte og lange bane.

Leif Rasmussen, tidligere direktør for SAS Cargo, holdt et spændende foredrag om sundhedsdroner i et kommercielt perspektiv, herunder hvordan  udviklingen kunne ske i et samarbejde mellem det etablerede sundhedssystem og de private aktører. Afslutningsvis kom han også med et bud på hvordan droneudviklingen kan revolutionere fragtsystemet generelt, og udviklingen af sundhedsdroner bør følge denne udvikling.

Tak for begge foredragsholdere, der vil modtage en vingave som tak.

 

Efter de to spændende indlæg holdt vi generalforsamlingen udfra den udsendte dagsorden.

Formanden, Mads Klokker, blev valgt som ordstyrer.

Formandens beretning. Igen pga. COVID-situationen har selskabet ikke fået afholdt nogle egentlige arrangementer, selvom vi har flere under planlægning. Vi vil dog fortsat stile mod at afholde 3-4 møder om året. Mon ikke der åbner mulighed for dette, efterhånden som samfundet åbner mere op. Selskabets dykkermedicnske underudvalg arbejder desuden med at få et dykkermedicinsk kursus i stand, og arbejder aktuelt på en EDTC level 1 godkendelse af dette. Det er er endnu ikke muligt at melde kursusdato ud, men yderligere informationer vil tilgå gennem de sædvanlige kanaler.

Kasseren beretning. I år har udgifterne været begrænsede grundet den lave aktivitet under COVID-19. Regnskabet udviser et overskud på ca. 5000 kr og selskabet har derfor stadig en anseelig formue. Kontingentet er uændret 200 kr. pr. år

Regnskabet er godkendt af revisor Bjørn Ellerman Hørner.

Det var ingen indkommende forslag, hverken fra bestyrelsen eller selskabets øvrige medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer på valg. Kamelia Funder og Benny Bardrum træder ud af bestyrelsen efter endt 5-års perioder. De blev begge takket for godt bestyrelsesarbejde, og der sendes en vingave i deres retning.

Christina Rydahl Lundin og Peter Ric-Hansen stillede begge op til bestyrelsen, og kunne indvælges uden yderligere til de to ledige bestyrelsesposter. Velkommen i bestyrelsen til dem begge.

Bestyrelsen består således nu af Mads Klokker, Malene Svahn, Christina Rydahl Lundin, Peter Ric-Hansen og Bjørn Arenkiel, og vil snarest mødes til konstituering.

Herudover fortsætter Bjørn Ellerman Hørner som revisor og Klaus Tjelle Kristiansen som revisorsuppleant.

Herefter blev generalforsamlingen hævet, og den nye bestyrelse ser frem til et nyt år, med øget åbning af samfundet og lidt flere aktiviteter inden for selskabet.

 

Referent

Bjørn Arenkiel

2020
Referat af generalforsamling i Dansk Flyve- og Dykke-Medicinsk Selskab
Generalforsamlingen afholdtes ved hjælp af Zoom som et video / computer event lørdag den 19. september
klokken 11.00 til 12.00.
Formanden, Mads Klokker åbnede videomødet med velkomst til de 9 deltagere klokken 11.00 og henvist til
den udsendte dagsorden blev første punkt valg af dirigent. Formanden foreslog den afgående revisor, Bjørn
Ellermann Hørner.
Bjørn accepterede og fastslog at generalforsamlingen grundet corona-situationen måtte acceptere at lovene
ikke var overholdt med hensyn til tidspunkt og sted, da der ikke var taget højde for den opståede situation.
Dette blev accepteret af alle.
Ordet blev givet til formanden for aflæggelse af beretning jvnf. Pkt. 2. Formanden berettede om de
aktiviteter der nåede at blive afviklet inden corona satte en stopper for fysiske møder. Beretningen blev
godkendt af forsamlingen.
Ordet blev herefter givet til den afgående kasserer for aflæggelse af regnskab. Daniel Bidstrup gennemgik
det reviderede regnskab samt medlemstal og udvikling i medlemstallet over de seneste år. Der er efter en
årrække med svagt fald i medlemstal igen en stigning. Der blev talt om udgift til ESAM medlemskab, men
det bevares foreløbig, da der er en del muligheder her som ikke udnyttes i fuldt omfang. Mødeprocent blev
omtalt, da der ofte var under 1/3 del af medlemmerne der deltog i aktiviteter, men sammenlignet med
andre selskaber var der ikke større forskel. Fremtiden vil nok kræve en it-løsning som Zoom. Sven Trautner
fortalte at han i anden sammenhæng havde set gode resultater, som også includerede podcast. Han tilbød
at stille sin viden og erfaring på dette område til rådighed for bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 4. Forslag fra medlemmerne. Ingen modtaget
Dagsordenens punkt 5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen til denne forsamling.
Herefter fulgte valg til bestyrelsen: På valg var Benny Bardrum, der stillede sin bestyrelsespost til rådighed,
Erik Jansen, der ikke ønskede genvalg og Daniel Bidstrup, der faldt for 5-års grænsen ifølge lovene.
På et direkte spørgsmål om emner blev oplyst at Jesper Yde og Bjørn Arenkiel var villige til at stille op og
Benny Bardrum tilbød at tage en periode mere. De 3 blev herefter valgt uden modkandidater. Forud for
afstemningen fik Jesper Yde lejlighed til at præsentere sig selv, da han var til stede. Han har mangesidige
interesser og endda erfaring fra flyvning med certifikat, der p.t. er deponeret. Og audiologi med tilknytning
til flyvemedicinsk klinik arbejde.
Punkt 7. fastsættelse af kontingent – forslag uændret. Der havde kun været et mindre underskud på årets
regnskab og det var foranlediget for størsteparten af it-system som må forventes at være en engangsudgift.
Det blev desuden bemærket at selskabet ikke bør have formue. Kontingent vedtaget.
Punkt 8. Valg af revisor og suppleant. Revisor Bjørn Ellermann Hørner havde givet forhåndstilsagn om at
ville fortsætte. Det blev genvalg.
Punkt 9. Eventuelt. Mads Klokker præsenterede en ny revideret udgave af bogen om lufttransport af
patienter. Den vil fremover blive gjort tilgængelig via flere medie-platforme og skulle dermed dække
bredere.
Dirigenten gav ordet til formand Mads Klokker for en afsluttende bemærkning. Der blev rettet tak til de
afgående bestyrelsesmedlemmer som traditionen tro vil modtage en afskedsgave. I disse corona tider vil
det blive arrangeret efter generalforsamlingen. Der takkedes for god ro og orden og med ønsket om en god
week-end blev deltagerne logget af.
Referent: Bjørn Ellermann Hørner (revisor DFDMS)

DANSK FLYVE- OG DYKKEMEDICINSK SELSKAB REFERAT – GENERALFORSAMLING  2019 

Dato: 8/3-2019

Sted: Rigshospitalet, Biblioteket, Øre-Næse-Hals klinikken, indgang 2, 7. sal, afsnit 2074

Valg af dirigent:  Christina R. Lundin vælges som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Valg af referent: Daniel Bidstrup vælges som referent.

Antal medlemmer til stede: 12

 1. Bestyrelsens beretning v. formand Mads Klokker

Formanden berettede om, at selvskabet i 2018 har øget aktiviteten betragteligt. Dette er sket gennem et øget antal medlemsmøder, nyhedsbreve, genoptegning af selskabets gamle logo og vedvarende aktivitet på den nye hjemmeside.

Formanden løftede slutteligt kort sløret for kommende medlemsmøder.

 1. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Daniel Bidstrup

I år har udgifterne hovedsageligt gået til afholdelse af medlemsmøder inklusive annoncering. Selskabet præsterer for første gang i flere et negativt årsregnskab. Til trods for dette har selskabet stadig en anselig formue.

Regnskabet er godkendt af revisor Bjørn Ellerman Hørner.

 1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde ingen forslag til ændringer eller afstemningskrævende tiltag.

 1. Indkomne forslag fra selskabets medlemmer

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

 1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Morten Sejer Hansen aftrådte som bestyrelsesmedlem. Selskabet takker Morten mange gang for det store arbejde han har lagt i DFDMS.

Malene Svahn vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Konstituering af den ny bestyrelse vil ske på førstkommende bestyrelsesmøde.

 1. Fastsættelse af kontingent

De aktuelle kontingentsatser vælges fastholdt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bjørn Ellerman Hørner og Bjørn Arenkiel genvælges som hhv. revisor og revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Christina Lundin (formand for DMMS) fremsætter ønske om at fortsætte det samarbejde som blev etableret mellem DFDMS og DMMS i det forgangne år. Der var bred enighed blandt deltagerne til generalforsamlingen om, at et sådant samarbejde ville være gunstigt for begge parter.

DANSK FLYVE- OG DYKKEMEDICINSK SELSKAB REFERAT – GENERALFORSAMLING  2018

Dato: 7/4-2018

Sted: Rigshospitalet, 4031, Store auditorium

Valg af dirigent:  Vibeke Sørensen vælges som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Valg af referent: Daniel Bidstrup vælges som referent.

Antal medlemmer tilstede: 6

 1. Formandens, Vibeke B. Sørensens, beretning for året for 2017.

Det har været et hårdt år for bestyrelsen hvor største delen af bestyrelsesarbejdet har været varetaget af ganske få personer. Dette har bevirket et meget lav aktivitetsniveau i 2017.

Selskabet arrangerede et foredrag ved Dykkerhistorisk Selskab men måtte aflyse grundet meget få tilmeldinger.

Formanden takker for nogle gode år i bestyrelsen, og ønsker selskabet det bedste i fremtiden.

 1. Gennemgang af regnskab ved kasserer Daniel Bidstrup

Selskabet har fortsat en solid økonomi uden underskud. Den største udgift i 2017 var den nye hjemmeside.

Regnskabet godkendes af revisor Bjørn Ellerman Hørner.

Kontingentet fastholdes.

 1. Indkomne forslag fra selskabets medlemmer

Ingen indkomne forslag.

 1. Valg af bestyrelse.

Vibeke Sørensen afgår som formand, Mogens Tangø afgår som næstformand og Kasper Stenalt Pedersen afgår som bestyrelsesmedlem.

Mads Klokker, Erik Christian Jansen og Benny Bardrum vælges som nye medlemmer af bestyrelsen.

Konstituering af den ny bestyrelse vil ske på førstkommende bestyrelsesmøde.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bjørn Ellerman Hørner og Bjørn Arenkiel genvælges som revisor og revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Det forslås, at selskabet i højere grad tager aktuelle emner op. Til eksempel nævnes, at der er to danskere som vil forsøge at bestige Mount Everest i 2018. Dette kunne være en anledning til at arrangere relevante foredrag. Ydermere forslås, at DFDMS med fordel kunne afholde medlemsmøder i fællesskab med andre faglige selskaber – og ikke nødvendigvis kun medicinske selskaber. For eksempel kunne Danske Flyvere være en interessant samarbejdspartner. Herudover er Dansk Militærmedicinsk Selskab er en oplagt samarbejdspartener. Ligeledes kunne fælles medlemsmøder være en vej til at gøre opmærksom på DFDMS og dermed værge nye medlemmer til selskabet.

Der er enighed om, at der i højere grad skal være fokus på at nå ud til medicinstuderende. Dette kunne konkret gøres ved deltagelse i specialedagene på universiteterne.

DANSK FLYVE- OG DYKKEMEDICINSK SELSKAB REFERAT – GENERALFORSAMLING  2017

Dato: 18/3-2017

Sted: Rigshospitalet, Store auditorie, Gynækologisk afdeling

Valg af dirigent:  Morten Sejer Hansen vælges som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Valg af referent: Morten Sejer Hansen vælges som referent.

Antal medlemmer til stede: 16 (inkl. 2 foredragsholdere)

 1. Formandens, Vibeke B. Sørensens, beretning for året for 2016.
  • Gennemgang af tidligere og fremtidige begivenheder.
  • Der bliver foreslået at der kommer referater fra tidligere begivenheder. Bestyrelsesmedlem Morten Sejer Hansen lover at følge op på dette.
 2. Præsentation af hjemmeside ved Morten Sejer Hansen
  • Alle medlemmer bliver opfordret til at komme med kommentarer og forslag til hjemmesiden.
  • Alle medlemmer bliver opfordret til at kontrollere at deres e-mail adresse, registreret i lægevidenskabelige selskaber, er aktiv og fungerende. Det understreges at det er vigtigt at man ikke angiver sin arbejds-email til lægevidenskabelige selskaber, da denne ændres ved skift af arbejdsplads.
  • Der stilles forslag om autogenereret e-mail eller sms ved oprettelse af begivenheder. Bestyrelsen vil undersøge dette.
  • Forslag om afsending af brevpost til alle medlemmer med informationer omkring hjemmesiden.
 3. Gennemgang af regnskab ved kasserer Daniel Bidstrup
  • Selskabet har en solid økonomi uden underskud.
  • Regnskabet godkendes af revisor Bjørn Ellerman Hørner
 4. Indkomne forslag fra selskabets medlemmer
  • Der diskuteres om vi skal afholde arrangementer/møder i hverdagen eller weekenden. VI beslutter at holde fremtidige møder, såvidt det er muligt, om lørdagen, gerne kl. 13.00 så medlemmer fra hele landet kan deltage.
  • Der åbnes for forslag til arrangementer
   • Erik Janssen foreslår arrangement med dykkerhistorisk selskab
   • Mogens Tangø foreslår arrangement med gennemgang af flyvehistorien
   • Der opsættes forslag vedrørende oversigt trykkammerets aktiviteter
 1. Valg af bestyrelse. Den siddende bestyrelse genvælges.
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bjørn Jensen og Bjørn Arenkiel genvælges som revisor og revisorsuppleant .
 3. Ingelin Mammen holder interessant foredrag om højdesyge
  • Take-home message: Tag det roligt og gå langsomt når du skal bestige et bjerg.
 4. Henrik Jessen Hansen afholder et inspirerende foredrag om bjergebestigning i praksis.

DANSK FLYVE- OG DYKKEMEDICINSK SELSKAB REFERAT – GENERALFORSAMLING  2016 

Referat af Daniel Bidstrup 

Dato
Lørdag d. 5. marts 2016, kl. 13:00

Sted
Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Auditorium 2141

Valg af dirigent
Vibeke Sørensen vælges som dirigent, og hun konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Bestyrelsens beretning v. formand Vibeke Sørensen
Det har været få møder i det forgangne år. Der blev afholdt to møder hvoraf det ene var et foredrag af en tidligere læge ved SOS-international og det andet møde omhandlede flyskræk. Der har været flere projekter i gang blandt andet et møde om højdesyge og et større møde vedrørende diabetiske fodsår hvor ønsket er at invitere Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Ortopædkirurgisk Selskab. Af flere grundet har det været nødvendigt at udskyde disse møder. Der vil i det indeværende år blive arbejdet på at afholde disse møder.

Selskabet har i længere tid haft udfordringer med den tilhørende hjemmeside og aktiviteten på siden har været lav. Dette vil være et fokusområde for det kommende år.

Selskabets bestyrelse skal være bedre til at imødekomme opgaver som en samlet bestyrelse.

Formandens beretning godkendes.

Regnskabsfremlæggelse af v. kasser Bjørn Arenkiel
Regnskabet for 2014 blev ikke godkendt ved forrige generalforsamling grundet udfordringer med kontakten til revisoren. Regnskabet for 2014 blev præsenteret og blev godkendt.

Regnskabet for 2015 blev og præsenteret og godkendt.

Det anbefales at fastholde de nuværende kontingenter. Dette godkendes.

Der har været en netto-tilgang i medlemmer af selskabet på 1.

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
Vibeke Sørensen forlod posten som formand men fortsætter som medlem af bestyrelsen.

Bjørn Arenkiel gik af efter 5 år i bestyrelsen.

Lone E. Forner ønskede ikke længere at være aktiv i bestyrelsen og gik derfor af.

Det var med de tilstedeværende ikke muligt at besætte de to ledige bestyrelsesposter. Selskabet skal således ud at finde 2 personer som ønsker at tage del i bestyrelsesarbejdet. Dette skal ske i de kommende uger. Herefter vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling med konstituering af bestyrelsen.

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt

 • Det forslås at møderne fremadrettet afholdes uden for ’huset’ i omgivelser passende til mødets tema.
 • Det foreslås, at mødet om højdesyge afholdes ved Skalstrup Højdekammer.
 • Det foreslås, at der arrangeres et besøg på metrobyggeriet.
 • Det foreslås, at invitere Andreas Mogensen til at holde et foredrag. Dette suppleret af det medicinske aspekt af rumrejse ved Mogens Tangø og Peter Norsk.
 • Det foreslås, at selskabet fremadrettet kan uddele legater til medicinstuderende som arbejder på projekter relevante for selskabet. Den studerende skal efter endt projekt holde et foredrag for selskabets medlemmer.
 • Det foreslås, at der fremadrettet arbejdes med godkendelsen af dykkermedicinsk kursus hos The European Diving Technology Comittee (EDTC). Størstedelen af undervisningsmaterialet foreligger allerede, men skal suppleres med e-learning og omskrives til engelsk.

 

DANSK FLYVE- OG DYKKEMEDICINSK SELSKAB  

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT

HVORNÅR:               Søndag d. 19. juni 2016 kl. 11.00

HVOR:                       Rigshospitalet, Trykkammerenheden 4092 (opgang 4, kælderen)

Tilstedeværende: Vibeke Sørensen, Mogens Tangø, Kamilia Funder, Morten Kaad, Daniel Bidstrup.

Afbud: Kasper Stenalt, Morten Sejer Hansen                  

 1. Valg af dirigent

Mogens Tangø vælges som dirigent.

 1. Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer.
 • Én repræsentant for flyvemedicin

Kamilia Funder vælges som ny flyvermedicinsk repræsentant og indtræder dermed i bestyrelsen.

 • Én repræsentant for Dykkemedicin

Morten Sejer Hansen vælges som ny dykkemedicinsk repræsentant og indtræder dermed i bestyrelsen.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 1. Eventuelt

Morten Kaad foreslår, at selskabet fremadrettet forsøger at afholde møderne på interessante lokalisationer. Morten Kaad refererer tilbage til generalforsamlingen i 2014 der blev afholdt på Medicinsk Historisk Museion i København.

Morten Kaad foreslår ydermere, at selskabet fremadrettet advisere medlemmerne når der afholdes fagrelevante begivenheder nationalt såvel som internationalt.

Referat fra generalforsamling i Flyve-Dykkermedicinsk Selskab lørdag den 21. marts 2015 kl. 13.00
Formand Vibeke Sørensen bød forsamlingen velkommen.

Jesper Yde blev valgt som dirigent.

Kasserer Bjørn Arenkiel (BA) fremlagde foreningens regnskab. BA havde forsøgt at få regnskabet godkendt af foreningens revisor Bent Jessen (BJ), men havde ikke fået kontakt til ham. BA foreslog at der eventuelt kunne vælges ny revisor, eller at BJ ́s tilbagemelding kunne afventes.

Der er i alt 195 medlemmer af selskabet, heraf 145 ordinære. Der har været en tilgang på 4 medlemmer i løbet af det seneste foreningsår.

Det blev enstemmigt vedtaget at kontingentets størrelse fastholdes.

Bjørn Ellerman Hørner blev valgt som ekstern revisor.

Formanden aflagde sin beretning: Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. En del tid er gået med at pakke og afsende den trykte bog. 55 medlemmer meldte aktivt tilbage med interesse for at modtage bogen.

Der har været publikationer i ugeskriftet af Klaus Tjelle og Bjørn Arenkiel om rebreather og af Kasper Stenalt, forfatter og Vibeke B. Sørensen, referent i medicin.dk brug af Diamox ved forebyggelse af højdesyge.

Foreningens ømme punkt er fortsat hjemmesiden, der er under genoplivning. Dette vil blive prioriteret i året, der kommer.

Der har i årets løb været arrangeret et møde om fridykning. Der er i det kommende år planlagt et medlemsmøde 23/4 om flyskræk og et møde til efteråret om højdesyge.

Der skal gøres opmærksom på at man gerne må melde ændringer i e-mailadresser på  www.flydykmed@gmail.co, da en del mails kommer retur.

Herefter var der valg til bestyrelsen. Christian Rasmussen har siddet i bestyrelsen i 5 år og kunne derfor ikke genvælges. Nyvalgt til bestyrelsen blev stud med Daniel Bidstrup, som er forskningsårsstuderende i Rigshospitalets trykkammer. Formanden takkede Christian Rasmussen for hans indsats og bød velkommen i bestyrelsen til Daniel Bidstrup. Bestyrelsen konstituerer sig ved et møde 5. maj 2015 kl. 16.30 i Rigshospitalets trykkammer.

Der var ingen punkter til eventuelt.

Efter generalforsamlingen var der et foredrag ved SOS-læge Allan Engqvist om hans mange ture rundt i Verden for at hente tilskadekomne personer. Det var utrolig spændende at høre om de mange udfordringer, Allan Engqvist havde stået overfor, og hans smittende humor og entusiasme gav anledning til en særdeles underholdende eftermiddag.

Referent: Lone Forner

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25/3-14 på Flyvemedicinsk Klinik
Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab
Deltagende: Vibeke B. Sørensen (VBS), Lone Forner (LF), Kasper S. Pedersen (KSP), Christian Rasmussen (CR), Mogens Tangø (MT), Bjørn Arenkiel (BA).

1. Den nye bestyrelse konstituerede sig således at VBS blev ny formand, BA fortsætter som
kasser, KSP blev webredaktør.

2. Selskabet har givet økonomisk støtte til en ny revision af bogen ”Lufttransport af Patienter”.
Forfattergruppen har forespurgt om selskabet vil være interesseret i at uddele gratis eksemplarer til medlemmerne, hvis den kommer i en trykt udgave, udover den web-baserede udgave der allerede findes. Bestyrelsen er positiv overfor dette, men afventer lige pris og om det er sikkert bogen trykkes, inden der meldes yderligere ud til medlemmerne. CR tager aktion på dette.

3. Hjemmesiden skal updateres. Bestyrelsen havde en livlig diskussion omkring vores hjemmeside, som vi har brugt en del penge og energi på det sidste år. KSP nedsættes som webredaktør, og vil tage kontakt med dem der har opbygget hjemmesiden. På sigt vil vi gerne kunne tilbyde et news feed, spørgsmål og svar, links database og opdatere flyve- og dykkerlægelist. Eventuelt en lukket side, kun for medlemmere. KSP tager aktion på dette.

4. Forespørgsel fra Medicin.dk. Selskabet er blevet spurgt om vi vil stå for et afsnit omhandlende højdesyge på www.medicin.dk. Det vil vi da rigtig gerne. MT, VBS og KSP tager aktion på dette.

5. Fremtidige møder. Vi diskuterede fremtidige møder, og vil gerne kunne tilbyde to møder i efteråret, gerne i samarbejde med andre medicinske selskaber. Dykkergruppen diskuterede muligheden for et møde omkring diabetiske fodsår. LF og BA tager aktion på dette. Flyvegruppen diskuterede følgende emner: flyskræk, højdesyge, havarier. MT, VBS og CR tager aktion på dette.

6. Referat fra generalforsamlingen godkendtes, og vil snarest blive lagt på hjemmesiden.

7. Næste bestyrelsesmøde vil finde sted d. 27/5, kl 1800.

Referent: BA

Ordinær generalforsamling i DFDMS Lørdag d. 2. marts 2013 kl. 13:00.

Søværnets Dykkerskole, Henrik Spansvej 1, 1439 København K

Fraværende fra bestyrelsen med afbud: Christian Rasmussen.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Ordinær generalforsamling i DFDMS Lørdag d. 2. marts 2013 kl. 13:00.

Søværnets Dykkerskole, Henrik Spansvej 1, 1439 København K

Fraværende fra bestyrelsen med afbud: Christian Rasmussen.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Peter Souza Ric-Hansen, som blev valgt med akklamation.

Konstaterede GF lovligt indkaldt.

Alle fremmødte præsenterede sig efter forslag fra medlem, Mogens Larsen.

2. Bestyrelsens beretning v. formand Mads Klokker.
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i det forløbne år.

Økonomien i selskabet er sund med det luksusproblem, at det er lige før økonomien er for god (set i lyset af lovgivning mv.)

Man planlægger derfor brug af midler til forskningsprojekter og lærebogsudgivelser.

“Fitness to Dive”- kursus er igen afholdt med succes og stor arbejdsindsats af kursusledere (og bestyrelsesmedlemmer) Bjørn Arenkiel og Klaus Tjelle Kristiansen. 12 deltagere.

Foreningen har været repræsenteret ved GF og bestyrelsesmøder i vores søsterorganisationer AsMA og ESAM.

 Lærebøger:

Dykkermedicin. Formanden takkede for det store arbejde der er udført. Fra bestyrelsen har man været lidt tilbageholdende med støtte og godkendelse, da man har savnet konkretisering vedrørende niveau og målgruppe.

Lufttransport af patienter. Tidligere editor Uffe Taudorf har tilbudt at stå for revision. Der er her en fastlagt målgruppe og bogen er skrevet, men skal blot opdateres.

EDTC godkendelse af Fitness to Dive-kurset har været en større udfordring end ventet.

Det forventes, at den nye bestyrelse vil arbejde videre hermed.

Fatigue hos piloter er stadig en udfordring. EU regler er lavet. Formanden fremhævede selskabets aktiviteter med bl.a. velbesøgt møde (herunder politiker og autoriteter) med John Caldwell (en af guruerne inden for fatigue) for et par år siden. Vi finder stadig forholdene med fatigue-problemer betænkelige.

Der har været en føler til DAFLO (Danske Flyvelægers Organisation) mhp. evt. sammnelægning/samarbejde. DAFLO har ikke ønsket dette.

Selskabets hjemmeside. Arbejdet med modernisering har været stillestående, da den udpegede web-master har været ophængt af andre aktiviteter.

High-lights fra medlemsmøder: Doktorafhandling ved Ole Hyldgaard. Medlemsmøde med Peter Norsk fra NASA (og æresmedlem af selskabet).

Flere bestyrelsesmedlemmer afgår iht. gældende regler efter 5 år, bl. a. formanden, som fremhævede nogle resultater gennem de sidste 5 år:

Gode foredrag herunder med udenlandske foredragsholdere fra bl.a. USA, UK og Holland.

Institutionsbesøg, herunder det meget roste møde i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste om evidensbaseret luftevakuation.

Flyve-dykkemedicin er blevet godkendt som fagområde.

Selskabet er blevet affilieret til AsMA og ESAM.

Der er lavet statusartikler i Ugeskrift for Læger.

Desværre har vi også oplevet, at der skal ske store besparelser i Forsvaret og SAS, ligesom flytningen af Flyvemedicinsk Klinik fra Rigshospitalet (efter 63 år) til Glostrup  må forventes at give store udfordringer fremover.

Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen i de 5 år (i øvrigt formandens anden 5 års periode), herunder tak til de øvrige afgående bestyrelsesmedlemmer, Erik Jansen og Mogens Kornum.

Beretningen godkendt af GF.

3. Selskabets reviderede regnskab.
Blev gennemgået af kassereren Bjørn Arenkiel.

Revideret af revisor Bent Jessen.

Bla. nævntes, at der er kommet 4 nye medlemmer og 2 er afgået. Aktuelt ca. 200.

Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen

5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen.

6. Valg af bestyrelse og fastsættelse af kontingent.

Følgende blev bragt i forslag som nye bestyrelsesmedlemmer:

Lone Forner
Vibeke Bønnelykke Sørensen
Christina Lundin
Mogens Tangø
Christiann Crüger

Formanden fremførte, at man for nogle år siden øgede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 6 for at få ligevægt mellem “flyvere” og “dykkere” og man tilstræbte en ligelig fordeling mellem medlemmer fra Forsvaret og det “civile”.

De tilstedeværende kandidater præsenterede sig kort.

(Mogens Tangø og Christina Lundin ikke tilstede).

Herefter skriftlig afstemning, idet man først valgte en “flyverrepræsentant” og herefter en “dykkerrepræsentant”.

Der måtte omvalg til i “flyvergruppen”

Som “flyvere” blev valgt: Mogens Tangø og Vibeke Bønnelykke Sørensen.

Som “dykker” blev valgt: Christiann Crüger.

Kontingentet blev eenstemmigt fastsat uændret.

7. Valg af revisor + revisorsuppleant.
Bent Jessen og Mogens Larsen genvalgt med akklamation. Ingen modkandidater.

8. Eventuelt.
Mogens Larsen opfordrede til, at man annoncerede Fitness to dive kurset bredere, og at man søgte godkendelse af kurset hos Administrationsfonden for Praktiserende læger.

Invitation til besøg på Flådestationen i Karlskrona anbefales gennemført som fællesudflugt.

Man anbefalede bla. opslag på Panuminstituttet mhp, hvervning af nye medlemmer.

Dykkemedicinsk bog. Christiann Crüger fremførte at umiddelbart havde man faktisk ikke bedt selskabet om økonomisk støtte, og man var kørt lidt træt i projektet, da man følte man lidt løb panden mod en mur. Redaktionsskifte havde også medført vanskeligheder.

Erik Jansen synes man skal fortsætte initiativet.

Christiann Crüger vil efter han nu er kommet i bestyrelsen arbejde videre med projektet. Anfører, at målgruppen er praktiserende læger og dykkerinstruktører.

Mogens Larsen: Måske skal det laves både på hjemmeside og som bog.

Christiann Crüger: Det er tænkt som et opslagsværk.

Den nye bestyrelse vil tage projektet op igen.

Mødet blev herefter afsluttet i god ro og orden med tak til dirigenten.

Referent: Mogens Kornum

Referat Generalforsamling DFDMS 31/3 2012

1. Valg af dirigent
Arne Schou-Jensen blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen (GF) var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning.
Blev fremlagt af formanden, Mads Klokker:

Vi er fortsat ca. 200 medlemmer. De har ikke i årets løb været større til- eller afgang.

Mødeaktivitet: Der har kun været et møde i forbindelse med det afholdte Fitness to Dive kursus på Holmen. Kurset, der inkluderede eksamen var en  stor succes.

Mødet omhandlede: Benedict Kærgaard – Ekstrakoporal cirkulation og Leif Vanggaard – Hypothermi (doktor-afhandling under forberedelse).

Der var planlagt flere møder, som af forskellige årsager forventes afholdt senere i år: Tema om diabetiske fodsår (Christer Hammerlund) – HBO i europæisk perspektiv (Jacek Kotz) – sepsis og HBO (med deltagelse fra Karolinska i maj) .

Der var også planlagt møder angående Fatigue, men udsat da man afventer myndigheders udmeldinger.

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Selskabet er anerkendt som fagområde pr. 2011 af LVS (Organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber)

Vi er optaget som associerede medlemmer i AsMA (2010) og nu også ESAM.

Bestyrelsen arbejder på Dykkelægeuddannelse som E-learning og forventer at det på sigt kan EDTC godkendes.

Hjemmesiden påtænkes revideret til mere moderne design, også da der bla er problemer med redigering som kun kan foregå via PC og flere i bestyrelsen anvender MAC.

Der er lavet Statusartikel til Ugeskrift for Læger 2012.

Der er ganske mange henvendelser fra SST, LVS mv. samt fra lægfolk til selskabets ekspertudvalg vedrørende dykkemedicinske og flyvemedicinske spørgsmål.

Bog om dykkemedicin – skrivning pågår.

Der er overvejelser om tilsvarende indenfor flyvemedicinen (opdatering af Schroeder og Taudorf’s bog).

Kommunikation til medlemmer: Foregår primært elektronisk, men det forventes at GF-indkaldelser fortsat vil komme som brev).

Ved GF sidste år besluttedes det af optage Peter Norsk som æresmedlem (jf. senere)

Positivt problem: Selskabet er ganske formuende, det tænkes evt. anvendt til bl.a. forskningsprojekter og bogudgivelser.

Der er flere bestyrelsesmedlemmer som afgår pga “alder” til næste år. Medlemmerne bedes overveje egnede kandidater.

Formanden takkede den siddende bestyrelse for deres arbejde og en speciel tak til kassereren, Jes Bragard, som afgår i år, da han har siddet de maximale 5 år.

Jes overdrog gaven fra bestyrelsen til sig selv, da den ansvarlige, Klaus Tjelle, havde forfald.

3. Selskabets reviderede regnskab.
Blev gennemgået af kassereren, Jes Bragard.

Regnskabet udviste positiv balance.

Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Ingen.

5. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen.

6. Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent.
Jes Bragard afgår pga “alder”.

Bjørn Arenkiel valgtes med akklamation.

Kontingentet blev drøftet. Da der forudses ekstra udgifter til bl.a. bogudgivelser og revision af hjemmeside besluttedes uændret kontingent.

7. Valg af revisor +revisorsuppleant.
Bent Jessen modtog genvalg og Jesper Yde blev suppleant.

Begge valgt med akklamation.

8. Eventuelt.
Formanden indkaldte forslag til forskningsaktiviteter som selskabet kan støtte.

Christiann Krüger: 3/4 af dykkerbogen er færdig. Efterlyser opbakning til ansøgning af evt. fondsstøtte.

Erik Jansen: Der arbejdes på af få det danske dykkerlægekursus EDCT godkendt. Det er også et ønske fra Søfartsstyrelsen.

Jes Bragard fandt det også var en god ide, da det evt. kunne tiltrække folk fra øvrige nordiske- og andre nabolande.

Formanden overrakte Professor ved NASA, Houston, Peter Norsk,

diplom som bevis på  æresmedlemskabet  af DFDMS

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden med tak til dirigenten for hans indsats.

Herefter overgik man til de meget spændende foredrag ved medlemsmødet ved professor Peter Norsk og rumpsykolog Jesper Jørgensen.

Referent: Mogens Kornum

Referat af Generalforsamling i Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab 22/1 2011.

DAGSORDEN for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Selskabets reviderede regnskab

  4. Indkomne forslag fra medlemmerne

  5. Forslag fra bestyrelsen

  6. Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent

  7. Valg af revisor + revisorsuppleant

  8. Eventuelt

Formanden, Mads Klokker, bød velkommen til de 14 fremmødte.

1. Bestyrelsen havde foreslået Thorkil Fussing som dirigent. Der var ikke modkandidater.
 Thorkil Fussing blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iht. selskabets vedtægter.

 2. Formandens beretning v. formanden, Mads Klokker.
Hovedpunkter:

a. Der har i det forløbne år været afholdt 2 møder med udenlandske foredragsholdere i selskabets regi med økonomisk støtte fra Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Første møde blev afholdt 25.9.2010 i samarbejde med DAFLO og havde Professor Michael Bagshaw, Kings College, UK som forelæste over emnet “Challanges in aviation medicine”. Efter foredraget var der rundvisning i Oxford Aviation Academy med Escape from Aircraft, Fire on Flight, Flight Simulator etc. Det andet møde blev afholdt på RH den 13.11.2010 og havde titlen Børn og Dykning. Foruden danske foredragsholdere havde selskabet inviteret Guy Vandenhoven fra Holland til at fortælle om deres erfaringer med dette.

b. Selskabet søgte i 2009 om at blive affilieret det amerikanske flyvemedicinske selskab (AsMA). Dette blev effektueret og i 2010 kunne selskabet deltage i det første bestyrelsesmøde i det amerikanske selskab. Desuden har selskabet søgt optagelse i European Space and Aviation Medicine (ESAM). Dette er i modsætning til det amerikanske selskab forbundet med en udgift på 5 Eur per flyvemedicinske medlem per år. Da det må forventes at ca. halvdelen af selskabets 199 medlemmer er flyvemedicinsk interesserede og den resterende del er dykker interesseret, har formanden forhandlet sig frem til en løsning, hvor vi betaler for kun halvdelen af selskabets medlemmer, dvs aktuelt 99 medlemmer pr år. Danmark var det sidste europæiske land der tilmeldte sig ESAM. Ved tilknytning til ESAM giver dette medlemmerne adgang til videreuddannelse, undervisnings-materiale etc. efter de nye europæiske regler.

c. Selskabet planlægger at påbegynde udarbejdelse af en dykkermedicinsk lærebog. Der er aktuelt 2 forskellige grupper der påtænker at arbejde med dette. Man har opfordret til et indbyrdes samarbejde.

d. Selskabet planlægger at påbegynde en revision af ”Air travel and transportation of patients, A guide for physicians” af Erik Schroeder og Uffe Taudorf.

e. Selskabet har udarbejdet et kursus i dykkermedicin af 2½ dags varighed som oprindelig var planlagt til afholdelse i 2010. Pga ringe tilsutning har kurset været udskudt til nu (dvs i umiddelbar tilslutning til aktuelle medlemsmøde). bestyrelsesmedlem Klaus Tjelle Kristiansen er kursusleder.

f. Selskabet planlægger at have en undervisningssession på Lægedage 2011 i uge 46.

3. Regnskab.
Blev fremlagt af kasserer Jes Braagaard. Regnskabet var revideret af selskabets revisor, Bent Jessen. Regnskabet godkendes med akklamation (vedlagt).

Der blev fra forsamlingen henstillet til, at selskabets formue som står på bankkonti i to forskellige banker af praktiske årsager blev samlet på én konto (i Lægernes Pensionsbank).

Selskabet er velkonsolideret (jf. regnskabet). Der er derfor i princippet mulighed for kontingentnedsættelse. Til gengæld er det hensigtsmæssigt med en vis formue til dækning af evt. underskud ved møder og kurser, da det giver større frihed ved planlægningen. Det blev besluttet at holde kontingentet uændret på 300 kr.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Ingen.

5. Forslag fra bestyrelsen.
På grundlag af helt ekstraordinær forskningsindsats indenfor det flyve og dykkermedicinske (i det aktuelle tilfælde specielt det rummedicinske) forslog bestyrelsen at gøre selskabets medlem professor Peter Norsk til æresmedlem. Forslaget blev vedtaget ved akklamation.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ingen af de aktuelle medlemmer har siddet i maksimum-tiden som er 5 år. Alle ønskede at forsætte. Akklamation.

7. Revisor og suppleant
Bent Jessen og Mogens Ole Larsen var villige til genvalg.

Valgt med akklamation.

8. Eventuelt.
Intet

Referent: Christian Rasmussen

Referat af Generalforsamling i Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab 20/3 2010.

DAGSORDEN for ordinær generalforsamling:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Selskabets reviderede regnskab

4.Indkomne forslag fra medlemmerne

5.Forslag fra bestyrelsen

6.Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent

7.Valg af revisor +revisorsuppleant

8.Eventuelt

Formanden, Mads Klokker, bød velkommen til de ca. 15 fremmødte.

1. Bestyrelsen havde foreslået Arne Schou-Jensen som dirigent. Der var ikke modkandidater.
 Arne Schou-Jensen blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iht. selskabets vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning v. formanden, Mads Klokker.
Hovedpunkter:

• Bestyrelsen har i årets løb forsøgt yderligere, at øge aktivitetsniveauet og herunder overgå til elektronisk formidling, således at bulletiner og bla. indkaldelsen til generalforsamling nu udelukkende foregår via udsendte e-mails.

(Det er derfor vigtigt, at man fremsendergyldig mail-adresse og ændringer hertil snarest muligt (referentens kommentar)).

• Det forløbne år har vist at vi er en lille interesseorganisation, idet faglige forespørgsler fra f. eks.  myndigheder primært går til de specialebærende selskaber og først i anden omgang til de små selskaber som vores. Vi har dog som Cc modtager fået (og besvaret) en forespørgsel fra Søfartsstyrelsen om grænseværdier for åndingsgasser.

• Der kan forventes internationale uddannelseskrav for læger, der udfærdiger dykkerattester. Selskabet er ikke blevet spurgt, men vil foreslå EDTC-standarder.

Peter Souza Ric-Hansen, som blev valgt med akklamation.

Konstaterede GF lovligt indkaldt.

Alle fremmødte præsenterede sig efter forslag fra medlem, Mogens Larsen.

2. Bestyrelsens beretning v. formand Mads Klokker.
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i det forløbne år.

Økonomien i selskabet er sund med det luksusproblem, at det er lige før økonomien er for god (set i lyset af lovgivning mv.)

Man planlægger derfor brug af midler til forskningsprojekter og lærebogsudgivelser.

“Fitness to Dive”- kursus er igen afholdt med succes og stor arbejdsindsats af kursusledere (og bestyrelsesmedlemmer) Bjørn Arenkiel og Klaus Tjelle Kristiansen. 12 deltagere.

Foreningen har været repræsenteret ved GF og bestyrelsesmøder i vores søsterorganisationer AsMA og ESAM.

Lærebøger:

Dykkermedicin. Formanden takkede for det store arbejde der er udført. Fra bestyrelsen har man været lidt tilbageholdende med støtte og godkendelse, da man har savnet konkretisering vedrørende niveau og målgruppe.

Lufttransport af patienter. Tidligere editor Uffe Taudorf har tilbudt at stå for revision. Der er her en fastlagt målgruppe og bogen er skrevet, men skal blot opdateres.

EDTC godkendelse af Fitness to Dive-kurset har været en større udfordring end ventet.

Det forventes, at den nye bestyrelse vil arbejde videre hermed.

Fatigue hos piloter er stadig en udfordring. EU regler er lavet. Formanden fremhævede selskabets aktiviteter med bl.a. velbesøgt møde (herunder politiker og autoriteter) med John Caldwell (en af guruerne inden for fatigue) for et par år siden. Vi finder stadig forholdene med fatigue-problemer betænkelige.

Der har været en føler til DAFLO (Danske Flyvelægers Organisation) mhp. evt. sammnelægning/samarbejde. DAFLO har ikke ønsket dette.

Selskabets hjemmeside. Arbejdet med modernisering har været stillestående, da den udpegede web-master har været ophængt af andre aktiviteter.

High-lights fra medlemsmøder: Doktorafhandling ved Ole Hyldgaard. Medlemsmøde med Peter Norsk fra NASA (og æresmedlem af selskabet).

Flere bestyrelsesmedlemmer afgår iht. gældende regler efter 5 år, bl. a. formanden, som fremhævede nogle resultater gennem de sidste 5 år:

Gode foredrag herunder med udenlandske foredragsholdere fra bl.a. USA, UK og Holland.

Institutionsbesøg, herunder det meget roste møde i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste om evidensbaseret luftevakuation.

Flyve-dykkemedicin er blevet godkendt som fagområde.

Selskabet er blevet affilieret til AsMA og ESAM.

Der er lavet statusartikler i Ugeskrift for Læger.

Desværre har vi også oplevet, at der skal ske store besparelser i Forsvaret og SAS, ligesom flytningen af Flyvemedicinsk Klinik fra Rigshospitalet (efter 63 år) til Glostrup  må forventes at give store udfordringer fremover.

Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen i de 5 år (i øvrigt formandens anden 5 års periode), herunder tak til de øvrige afgående bestyrelsesmedlemmer, Erik Jansen og Mogens Kornum.

Beretningen godkendt af GF.

3. Selskabets reviderede regnskab.
Blev gennemgået af kassereren Bjørn Arenkiel.

Revideret af revisor Bent Jessen.

Bla. nævntes, at der er kommet 4 nye medlemmer og 2 er afgået. Aktuelt ca. 200.

Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Ingen

5. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen.

6. Valg af bestyrelse og fastsættelse af kontingent.
Følgende blev bragt i forslag som nye bestyrelsesmedlemmer:

Lone Forner

Vibeke Bønnelykke Sørensen

Christina Lundin

Mogens Tangø

Christiann Crüger

Formanden fremførte, at man for nogle år siden øgede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 6 for at få ligevægt mellem “flyvere” og “dykkere” og man tilstræbte en ligelig fordeling mellem medlemmer fra Forsvaret og det “civile”.

De tilstedeværende kandidater præsenterede sig kort.

(Mogens Tangø og Christina Lundin ikke tilstede).

Herefter skriftlig afstemning, idet man først valgte en “flyverrepræsentant” og herefter en “dykkerrepræsentant”.

Der måtte omvalg til i “flyvergruppen”

Som “flyvere” blev valgt: Mogens Tangø og Vibeke Bønnelykke Sørensen.

Som “dykker” blev valgt: Christiann Crüger.

Kontingentet blev eenstemmigt fastsat uændret.

7. Valg af revisor + revisorsuppleant.
Bent Jessen og Mogens Larsen genvalgt med akklamation. Ingen modkandidater.

8. Eventuelt.
Mogens Larsen opfordrede til, at man annoncerede Fitness to dive kurset bredere, og at man søgte godkendelse af kurset hos Administrationsfonden for Praktiserende læger.

Invitation til besøg på Flådestationen i Karlskrona anbefales gennemført som fællesudflugt.

Man anbefalede bla. opslag på Panuminstituttet mhp, hvervning af nye medlemmer.

Dykkemedicinsk bog. Christiann Crüger fremførte at umiddelbart havde man faktisk ikke bedt selskabet om økonomisk støtte, og man var kørt lidt træt i projektet, da man følte man lidt løb panden mod en mur. Redaktionsskifte havde også medført vanskeligheder.

Erik Jansen synes man skal fortsætte initiativet.

Christiann Crüger vil efter han nu er kommet i bestyrelsen arbejde videre med projektet. Anfører, at målgruppen er praktiserende læger og dykkerinstruktører.

Mogens Larsen: Måske skal det laves både på hjemmeside og som bog.

Christiann Crüger: Det er tænkt som et opslagsværk.

Den nye bestyrelse vil tage projektet op igen.

Mødet blev herefter afsluttet i god ro og orden med tak til dirigenten.

Referent: Mogens Kornum